Concrete skills since 1972

FAQ

FAQ Spännbalksystemet

Vilka entreprenörer kan bygga med Spännbalksystemet?

Vilken entreprenör som helst med normal betongkompetens kan använda Spännbalksystemet.
Vi hjälper till med information och stöd under hela byggprocessen – från kalkylskedet till färdigställandet. Vi kan också hyra ut formmaterial och viss annan utrustning till entreprenören.

Och hur är det med de prefabricerade spännbalkarna och pelarna?

Dessa kan gjutas av valfri prefab-tillverkare som har möjlighet att gjuta balkar med förspända linor.
Pelarna är slakarmerade. Vi upprättar alltid färdiga tillverkningsritningar för balkar och pelare samt ger även råd och information till prefab-leverantören när detta behövs. Under anbudsskedet kan vi också ta fram kalkylunderlag så att prefab-tillverkare kan lämna prisuppgifter på tillverkning och montage av balkar och pelare.

Hur kan betongplattan i Spännbalksystemet bli tät och utan sprickor?

Tack vare Spännbalkproceduren får man en konstruktion med stora inbyggda tryckspänningar samt med en mycket hög ythållfasthet och förhindrar på så sätt uppkomsten av sprickor.

Hur lång balkspännvidd kan man klara av med ett spännbalkbjälklag?

Bjälklag med spännvidder på uppemot 35 meter har utförts i Sverige. Begränsande för spännvidden kan vara möjligheterna för transport och montage av långa balkar samt vilken konstruktionshöjd på bjälklaget som kan accepteras.

För parkeringshus är spännvidder kring cirka 17 meter ofta det mest optimala.

Vilka centrumavstånd mellan balkarna har man normalt ?

Det mest optimala både ekonomiskt och produktionsmässigt är att välja ett centrumavstånd någonstans mellan cirka 4 meter och upp till drygt 6 meter. Detta kan dock variera beroende på förutsättningarna i det aktuella projektet, så tag gärna kontakt med oss om du har frågor kring detta.

I parkeringshus är det ofta lämpligt med ett centrumavstånd som överensstämmer med bredden av två bilplatser, dvs. kring 5 meter.

I Spännbalkproceduren ingår också vakuumsugning av plattan. Vad är fördelarna med detta?

Tack vare vacuumsugningen får man en avsevärd minskning av krympningen i plattan, vilket är viktigt för att förhindra uppkomsten av sprickor. Dessutom får man en högre hållfasthet och framförallt en mycket god ythållfasthet.

Vacuumsugningen gör också att man får en hård yta som direkt går att maskinplana, vilket ytterligare förhöjer kvaliteten och hållfastheten hos betongytan.

Kan man höja betongkvaliteten på den levererade betongen för att på så sätt slippa att vakuumsuga?

Nej, genom att höja betongkvaliteten ökar man krympningen hos plattan och därmed ökar också risken för sprickor.

Fungerar det att gjuta utomhus vintertid?

Det går bra att gjuta även vid låga temperaturer. Det är då viktigt att man direkt efter gjutning täcker ytan noggrant så att man behåller värmen i betongen. Man kan dessutom gjuta in värmeslingor i betongen.

Eftersom tiden för sänkningen av bjälklagen styrs av vilken temperatur man har i betongplattan är det angeläget att temperaturen i plattan inte blir för låg, eftersom man då tappar värdefull produktionstid.

Har du frågor som du inte finner svaren på här så är du självklart varmt välkommen att kontakta info@spannbalk.se.

MENY