Concrete skills since 1972

Om Spännbalksystemet

Detta är Spännbalksystemet

Detta är Spännbalksystemet

Spännbalksystemet är ett stomsystem helt i betong, där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förespända balkar. Balkarna är fritt upplagda på betongpelare eller betongväggar. Systemet utvecklades i början av 1970-talet för att främst användas till parkeringshus men har tack vare sina unika fördelar visat sig lämpligt också till många andra typer av byggnader.

Vi hjälper dig hela vägen

SBK håller alltid en utförlig information på arbetsplatsen för platschef, arbetsledare och övrig produktionspersonal som skall arbeta med spännbalkbjälklagen. Dessutom hjälper SBK entreprenören kontinuerligt under hela produktionsskedet med råd och information. Som ett hjälpmedel vid entreprenörens egenkontroll finns speciella dokument framtagna för de moment som ingår i Spännbalksystemet. Utöver projektering av Spännbalksystemet erbjuder SBK också projektering av övriga betongkonstruktioner såsom grundläggning, väggar och trapphus. SBK har också möjlighet att bistå med kostnadsberäkningar samt med att hyra ut form och viss annan gjututrustning till spännbalkbjälklagen

Historik

vi hälper dig hela vägen

Historik

Spännbalksystemet utvecklades i början av 1970-talet i huvudsak för att bemästra problemen med läckande bjälklag i parkeringshus. Bakgrunden var ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola av Sune Sandqvist och Ove Sedin ”Skador på parkeringsdäck” år 1971.

Det visade sig att de flesta av de undersökta P-däcken hade mer eller mindre allvarliga skador, särskilt sprickor som medförde läckage av vatten med åtföljande lackskador på parkerade bilar. Tanken växte då fram att man på något sätt skulle tillföra betongplattan tryckspänningar för att på så vis eliminera sprickbildningen. Samtidigt ville man ha kvar platsgjutningens fördelar, främst flexibiliteten vad beträffar måtten på huset.
Resultatet blev Spännbalksystemet, som är en kombination av en prefabricerad och en platsgjuten konstruktion. Spännbalksystemet utvecklades i början av 1970-talet i huvudsak för att bemästra problemen med läckande bjälklag i parkeringshus.
Bakgrunden var ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola av Sune Sandqvist och Ove Sedin ”Skador på parkeringsdäck” år 1971.

Hur vi jobbar

Spännbalkkonsult SBK AB utför projekteringen av Spännbalksystemet. I projekteringen ingår beräkningar och konstruktionsritningar för den platsgjutna bjälklagsplattan, samt beräkningar, tillverkningsritningar och montageritningar för de prefabricerade spännbalkarna och pelarna. Prefab-tillverkaren behöver således ej själv ta fram några handlingar för detta.
Vi kan även utföra projektering av övriga betongkonstruktioner såsom grundläggning, väggar och trapphus.

Spännbalksystemet kan sedan utföras av valfri byggentreprenör och de prefabricerade balkarna och pelarna kan tillverkas av ett flertal element-leverantörer.
Vi kan under kalkylskedet ta fram underlag för kostnadsberäkningar.

Vid produktionsstarten håller Spännbalkkonsult SBK AB alltid en utförlig information på arbetsplatsen till platschef, arbetsledare och övrig produktionspersonal som skall utföra spännbalkbjälklagen.

Denna information hålles normalt före den första gjutningen. Utöver detta hjälper vi entreprenören kontinuerligt under hela produktionsskedet med råd och information.

Vi har också möjlighet att hyra ut form till spännbalkbjälklagen samt viss annan gjututrustning. Offert för detta detta kan fås på begäran.
Genom vårt kvalitetssäkringssystem kan vi säkerställa en hög kvalitet både på projektering och produktion. Vid projekteringen av Spännbalksystemet läggs stor vikt vid att hitta lösningar som är produktionsanpassade.

För att säkerställa detta finns en ritningsstandard framtagen, med anvisningar och produktionsdetaljer (KD) som noggrannt beskriver utförandet vid produktionen av Spännbalksystemet.
Dessutom sker fortlöpande en erfarenhetsåterföring från pågående projekt för att ytterligare förbättra vårt arbete.
Som ett hjälpmedel vid entreprenörens egenkontroll finns speciella dokument framtagna för de moment som ingår i Spännbalksystemet.

Ks315

MENY